Meny

Perific logo

Användarvillkor

Inledning

Perific Technologies AB, org. nr 556728-4558, (”Perific”) har utvecklat och tillhandahåller viss hårdvara med tillhörande digitala tjänster för analys och optimering av fastigheters effektuttag. I dessa användarvillkor ("Villkoren") avses med ”Hårdvaran” den fysiska hårdvara som Perific tillhandahåller och som innehåller en viss grundläggande funktionalitet men som också möjliggör utnyttjande av de digitala tjänsterna. Med ”Tjänsten” avses gemensamt de digitala tjänster som från tid till annan tillhandahålls via Perifics app eller webbplats. Hårdvaran och Tjänsten benämns gemensamt ”Produkten”. Produkten marknadsförs av Perific under varumärket “ENEGIC”. Med hjälp av Produkten kan man generera data avseende effektutrymme och genom s.k. dynamisk lastbalansering optimera balansering av effekt mellan de laddboxar som utnyttjas av t ex boende på fastigheten.

Hårdvaran tillhandahålls och säljs till både juridiska och fysiska personer direkt av Perific eller genom Perifics externa återförsäljare, dock att det alltid är Perific som tillhandahåller Tjänsten gentemot respektive slutkund även om Hårdvaran har sålts genom en återförsäljare. Med ”Kunden” avses i dessa Villkor den juridiska eller fysiska person som är slutkund och/eller användare av Produkten.

Leverans och installation av Hårdvaran

Perific, dess återförsäljare och av dem anlitade installatörer genomför en inspektion av Kundens fastighet i syfte att avgöra om ombyggnation eller någon typ av montage krävs för att Hårdvaran ska kunna installeras och användas av Kunden på avsett sätt. Huruvida en sådan inspektion genomförs per telefon, via ett fysiskt besök eller genom en helt digitaliserad process avgörs och bestäms av Perific. Kunden ska för detta ändamål ge Perific, återförsäljaren och installatören tillträde till relevanta utrymmen i fastigheten.

En förutsättning för att Hårdvaran och Tjänsten (och därmed Produkten som helhet) ska fungera som avsett är att Kunden ser till att Hårdvaran har kontinuerlig anslutning till Internet (till exempel via Wifi) i sådan hastighet som Perific från tid till annan bedömer är nödvändig/lämplig. Kunden åtar sig att säkerställa sådan anslutning i enlighet med Perifics, återförsäljarens och/eller installatörens instruktioner eller rekommendationer.

Leverans och installation av Hårdvaran sker enligt överenskommelse med Kunden. Beräknad leveranstid för hela eller delar av Hårdvaran kommuniceras av Perific eller dess återförsäljare. Perific åtar sig att efter bästa förmåga hålla överenskommen tidplan vad gäller Perifics åtaganden och att informera Kunden om eventuella förseningar. Uppskattad leveranstid för hela eller delar av Hårdvaran kan komma att ändras. Kunden har inte rätt till ersättning för försenad leverans.

Kunden ska förse Perific med all nödvändig information som erfordras för att Perific eller dess återförsäljare ska ha möjlighet att leverera och installera Hårdvaran inom uppskattad tid och i övrigt enligt överenskommelse.

Kunden åtar sig att efter bästa förmåga hålla överenskommen tidplan vad gäller Kundens åtaganden och ska informera Perific om eventuella förseningar.

Kontaktperson

Kunden ska utse en viss kontaktperson som, för Kundens räkning, ska utgöra den primära kontaktpunkten avseende Kundens användning av Produkten. Meddelande om vem har utsetts till kontaktperson ska tillställas Perific i direkt samband med att Kundens beställning av Produkten har accepterats av Perific. Om inte Kunden meddelar något annat ska den person som företräder Kunden i samband med Kundens beställning också anses vara kontaktperson.

Kundens kontaktperson ska vara en person som har befogenhet att för Kundens räkning fatta bindande beslut i samtliga frågor som avser leverans, installation och användning av Produkten.

Användarkonto

I samband med installationen av Hårdvaran registreras ett användarkonto via Perifics app eller webbplats. Kontot är en förutsättning för att Kunden ska kunna använda Tjänsten. I samband med registreringen sparas Kundens namn, adress och e-postadress och viss annan personlig information. Detaljerad information om vilka uppgifter som behandlas av Perific och för vilka syften framgår av Perifics integritetspolicy. Efter genomförd registrering kommer Kunden att bli ombedd att aktivera/verifiera sitt konto.

Kunden ska vara registrerad med en giltig och fullt fungerande e-postadress kopplad direkt till Kunden. Anledningen till detta är för att Perific ska kunna upprätthålla en fungerande kommunikation med Kunden gällande Kundens användning av Tjänsten. Ett konto som skapats med någon annans e-postadress eller med en temporär e-postadress kan när som helst stängas ned av Perific utan förvarning. Perific kan komma att kräva att Kunden validerar sina uppgifter på lämpligt sätt i samband med registreringen.

Kunden ska se till att hålla lösenordet för Kontot hemligt, utan att några obehöriga ges tillgång till lösenordet, och omedelbart kontakta Perific om lösenordet hamnar i orätta händer eller om någon utan tillåtelse använder eller får tillgång till kontot eller lösenordet.

Kunden kan närsomhelst avsluta sitt konto genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten alternativt genom att kontakta Perific via kundservice. Avslutande av Kontot medför dock en risk att hela eller delar av Tjänsten slutar fungera för Kunden samt att Perific inte längre har möjlighet att administrera Kundens användning av Tjänsten, t ex vad gäller service och underhåll.

Perific har rätt att när som helst stänga av Kundens konto och därmed Kundens möjlighet att använda Tjänsten. Avstängningen kan vara tillfällig eller permanent och behöver inte kommuniceras i förväg. Perific kan också komma att införa restriktioner för hur någon del av Tjänsten får eller kan användas.

Avgift och betalningsvillkor

Avgift och betalningsvillkor för Hårdvaran, inklusive leverans och installation, framgår av separat offert från Perific eller dess återförsäljare. Samtliga avgifter anges exklusive mervärdesskatt, såvida inte annat uttryckligen anges.

För närvarande utgår ingen löpande avgift för Tjänsten. En sådan avgift kan dock komma att börja tas ut av Perific för hela eller delar av Tjänsten vid ett senare tillfälle. Om så blir aktuellt kommer avgiften inklusive betalningsvillkor kommuniceras till Kunden senast 2 månader i förväg och Kunden har då möjlighet att antingen acceptera avgiften och betalningsvillkoren genom att teckna ett abonnemang, att fortsätta använda enbart de kostnadsfria delarna av Tjänsten eller att helt avsluta Tjänsten.

Funktionalitet och ansvarsbegränsningar

Kunden får använda Produkten endast för sitt avsedda ändamål och i enlighet med Perifics användarinstruktioner eller andra uppmaningar, samt ska på egen bekostnad väl vårda, förvara, underhålla och reparera Hårdvaran så att den inte skadas eller försämras utöver normal förslitning i samband med på Kundens användning av Produkten.

Trots att Perific eftersträvar att Produkten ska fungera utan fel, brister eller avbrott kan Perific inte hållas ansvarigt om så inte skulle vara fallet. Perific garanterar alltså inte att Kunden har ständig och oavbruten tillgång till Tjänsten. Dessutom kan Perific från tid till annan behöva genomföra underhåll eller uppdateringar av Tjänsten, vilket kan påverka både tillgänglighet och funktionalitet. Kunden är införstådd med detta och accepterar att inte ha rätt att rikta anspråk mot Perific baserat på Tjänstens tillgänglighet eller funktionalitet.

Perific ansvarar för att Produkten som sådan inte strider mot gällande lag eller andra föreskrifter. Kunden har dock ett eget ansvar för Produktens användning hos/av Kunden samt för av Kunden lämnade uppgifter och utfästelser och av Kunden i övrigt tillhandahållen information.

Perific ansvarar inte för några fel eller brister i Produkten eller dess användning orsakade av (i) Kundens användning av annan än av Perific godkänd utrustning, tillbehör eller programvara, (ii) Kundens ändringar eller ingrepp i Produkten utan Perifics samtycke, (iii) Kundens användning av Produkten i strid mot Perifics användarinstruktioner eller andra uppmaningar, (iv) virus, intrång eller andra liknande angrepp, (v) omständigheter orsakade av tredje part, t ex driftstörningar eller (v) omständigheter utom Perifics kontroll, t ex fel i utrustning, tillbehör eller programvara som inte utgör del av Produkten.

Perific ansvarar inte för huruvida resultatet av Produkten kommer att förändra elförbrukningen i Kundens fastighet, kostnaden för Kundens energiförbrukning eller därmed jämförbara nyckeltal i Kundens underhåll och förvaltning av fastigheten. Om sådana nyckeltal kommuniceras av Perific ska måluppfyllelse av nämnda nyckeltal endast betraktas som en ungefärlig, icke-bindande målsättning. Bristande måluppfyllelse ska därmed inte under några som helst omständigheter anses utgöra ett fel eller en brist i Produktens funktionalitet. Kundens användning av Produkten och utnyttjande av information från Produkten sker således helt på Kundens eget ansvar.

Perific kan inte hållas ansvarig för några indirekta skador som uppstår för Kunden på grund av Kundens användning av Produkten, däribland uteblivna intäkter eller inkomstbortfall.

Kunden accepterar att Perifics totala skadeståndsansvar gentemot Kunden med anledning av Produkten i sin helhet (dvs för både installation och användning av Produkten) ska begränsas till ett maximalt belopp motsvarande den totala avgift som Kunden har erlagt till Perific och Perifics återförsäljare med anledning av Kundens inköp och användning av Produkten

Avslutande av Tjänsten

Perific har rätt att när som helst avsluta Tjänsten för Kunden med 1 månads uppsägningstid. Kunden har inte rätt till någon ersättning om Tjänsten avslutas utöver att Perific ska återbetala den eventuella avgift som Kunden har betalat till Perific för viss tid i den utsträckning som Kunden inte ges möjlighet att utnyttja Tjänsten för aktuell tid.

Kunden har rätt att när som helst avsluta sin tillgång till Tjänsten, dock att tillgången till eventuella avgiftsbelagda delar av Tjänsten kan avslutas endast i enlighet med de betalningsvillkor som gäller för sådana delar.

Uppdateringar och uppgraderingar

Perific arbetar kontinuerligt med att förbättra både Hårdvaran, Tjänsten och Produkten i sin helhet, och med att utveckla och uppdatera Produktens funktionalitet i syfte att kunna leverera en bättre tjänsteupplevelse för sina kunder.

Perific har rätt att när som helst (i) genomföra uppdateringar, förbättringar eller andra förändringar av befintliga funktioner eller egenskaper hos Produkten, (ii) lägga till eller ta bort funktioner eller egenskaper hos Produkten och (iii) uppgradera eller implementera tekniska utvecklingar inom ramen för Produkten. Om Kunden kan visa att en sådan uppdatering, uppgradering, etc i påverkar Produkten väsentligen till nackdel för Kunden har Kunden rätt att, med 1 månads uppsägningstid, säga upp Tjänsten.

Som en konsekvens av det nyss nämnda kan Perific från tid till annan komma att behöva uppdatera dessa Villkor för att korrekt kunna återge Perifics aktuella tjänsteutbud och tillhörande rutiner. Dessa Villkor kan därför komma att ändras ensidigt av Perific. Alla sådana ändringar ska kommuniceras till Kunden senast 1 månad innan de träder i kraft och Kunden har då möjlighet att säga upp Tjänsten till den tidpunkt då ändringarna träder i kraft. Om Kunden inte senast vid denna tidpunkt har sagt upp Tjänsten ska Kunden anses ha accepterat ändringarna.

Rättigheter

Perific är exklusiv innehavare av samtliga rättigheter hänförliga till Produkten, däribland alla immateriella rättigheter förknippade med Tjänsten. Ingenting i dessa Villkor ska anses innebära att någon av dessa rättigheter överlåts eller upplåts till Kunden, förutom att Kunden ges rätt att utnyttja Produkten för avsett ändamål.

För det fall att Kunden är en näringsidkare eller organisation godkänner Kunden att Perific hänvisar till Kunden som användare av Produkten, inklusive hänvisningar till Kundens namn, logotyp och/eller varumärke, på Perifics webbplats och i sociala medier i samband med Perific marknadsföring av Produkten till både befintliga och nya kunder eller andra externa intressenter.

Behandling av personuppgifter

Perific samlar in och behandlar vissa personuppgifter hänförliga till Kunden. Vilka personuppgifter och vilken behandling det rör sig om framgår av Perifics från tid till annan gällande integritetspolicy.

Force majeure

Perific är inte ansvarigt för förseningar, fel eller brister som uppstår på grund av omständigheter utanför Perifics kontroll. Sådana omständigheter kan t.ex. vara strejk, leverantörsproblem, myndighetsbeslut, naturkatastrofer, krig eller dylikt.Om sådana omständigheter uppstår har Perific rätt att förlänga tidsfristen för att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa Villkor. Om sådana omständigheter orsakar dröjsmål med mer än 3 månader har både Perific och Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp Tjänsten.

Överlåtelse

Perific har rätt att när som helst överlåta alla eller vissa av sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Villkor eller i övrigt förknippade med Tjänsten eller Kundens användarkonto till en tredje part utan krav på Kundens godkännande.

Kunden har inte rätt att överlåta några av sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor eller i övrigt förknippade med Tjänsten eller Kundens användarkonto till någon tredje part utan Perifics föregående skriftliga godkännande.

Kundtjänst

Perific strävar efter branschens bästa kundnöjdhet och har därför som ambition att snabbt och effektivt hantera de frågor som dyker upp i samband med Kundens användning av Produkten. Supporten nås via de kanaler och på de tider som kommuniceras av Perific från tid till annan på sin webbplats och eller i appen avseende Produkten.

Tvist

Tvist mellan Perific och Kunden avseende Kundens användning av Produkten ska avgöras i enlighet med svensk lagstiftning och med Stockholms tingsrätt som första instans.